<%@LANGUAGE="VBSCRIPT"%> <% ' *** Logout the current user. MM_Logout = CStr(Request.ServerVariables("URL")) & "?MM_Logoutnow=1" If (CStr(Request("MM_Logoutnow")) = "1") Then Session.Abandon MM_logoutRedirectPage = "../sider/medlemGaest.asp" ' redirect with URL parameters (remove the "MM_Logoutnow" query param). if (MM_logoutRedirectPage = "") Then MM_logoutRedirectPage = CStr(Request.ServerVariables("URL")) If (InStr(1, UC_redirectPage, "?", vbTextCompare) = 0 And Request.QueryString <> "") Then MM_newQS = "?" For Each Item In Request.QueryString If (Item <> "MM_Logoutnow") Then If (Len(MM_newQS) > 1) Then MM_newQS = MM_newQS & "&" MM_newQS = MM_newQS & Item & "=" & Server.URLencode(Request.QueryString(Item)) End If Next if (Len(MM_newQS) > 1) Then MM_logoutRedirectPage = MM_logoutRedirectPage & MM_newQS End If Response.Redirect(MM_logoutRedirectPage) End If %> <% ' *** Restrict Access To Page: Grant or deny access to this page MM_authorizedUsers="admin,jkc,pb,tc,jc,cd,jcd,jd,hd,je,le,jg,lh,jj,tl,en,tn,tr,ss,mp" MM_authFailedURL="../sider/medlem.asp" MM_grantAccess=false If Session("MM_Username") <> "" Then If (false Or CStr(Session("MM_UserAuthorization"))="") Or _ (InStr(1,MM_authorizedUsers,Session("MM_UserAuthorization"))>=1) Then MM_grantAccess = true End If End If If Not MM_grantAccess Then MM_qsChar = "?" If (InStr(1,MM_authFailedURL,"?") >= 1) Then MM_qsChar = "&" MM_referrer = Request.ServerVariables("URL") if (Len(Request.QueryString()) > 0) Then MM_referrer = MM_referrer & "?" & Request.QueryString() MM_authFailedURL = MM_authFailedURL & MM_qsChar & "accessdenied=" & Server.URLEncode(MM_referrer) Response.Redirect(MM_authFailedURL) End If %> Seneca klan
Ret eller tilføj et kæle-/øgenavn
Klik på det pågældende navn
Claus   Jørgen (Audi)   Steen
Erik   Jørgen (Mulle)   Thomas
Henrik   Jørn (Sømanden)   Toke
Jens Christian   Lars   Tom
Jens Erik   Lars Ladefoged   Troels
Jesper (3D)   Morten    
Jesper   Peter